• Przechowalnia 0
 • Lampy w ofercie
  Country C1440
  946,00 zł
  Napoli C360
  533,00 zł
  Napoli C371
  925,00 zł
  Lecco C1280
  619,00 zł
  Urban C1522
  989,00 zł
  Pisa C1202
  1 402,00 zł
  Industrial C1691
  1 105,00 zł
  Vintage C146
  598,00 zł
  Industrial C1621
  1 023,00 zł
  Industrial C1770
  1 393,00 zł
  Grunge C1433
  882,00 zł
  ...jest pusty

  Kontakt

  GoMiHome

  Wojska Polskiego 60/59
  05-804 Pruszków

  Email: gomihome1@gmail.com
  Telefon: 665 190 664

  NIP: 8921058085
  REGON: 382592533

  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego 
   
   
  Przed zakupem w sklepie internetowym należy uważnie zapoznać się z treścią regulaminu.
  Dokonując zakupu któregokolwiek z naszych produktów w sklepie lub drogą mailową
  , akceptujesz niniejszy regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Kupującego wiążące. 
   
  §1 
   
  Postanowienia wstępne 
  1. Sklep internetowy Gomihome, dostępny pod adresem internetowym www.gomihome.pl​prowadzony jest przez Mirosława Szweca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gomihome Mirosław Szwec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8921058085,  REGON 382592533 
  2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 
   
  §
  2 
   
  Definicje 
   
  1. Konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. Sprzedawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przez firmę
   Gomihome Mirosław Szwec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

   NIP:8921058085; REGON 382592533.

  2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

  3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca ze Sklepu.

  4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.gomihome.pl

  5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  6. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.

  7. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta w sklepie lub drogą mailową, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.

  8. Konto - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

  9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  11. Koszyk - element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  12. Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą.

  13. Umowa - umowa sprzedaży produktu zawarta poza lokalem sprzedawcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

   §
  3 
   
  Kontakt ze sklepem 
   
  1. Adres sprzedawcy: gomihome1@gmail.com

  2. Adres e-mail sprzedawcy: gomihome1@gmail.com

  3. Numer telefonu sprzedawcy: +48 665190664

  4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy 94 1140 2004 0000 3002 7849 0424

  5. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 8.00- 19.00.
   
  §
  4 
   
  Wymagania techniczne 
   
         Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies. 
   
   §5 
   
  Informacje ogólne 
   
  1. Umowa zawierana jest zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. 

  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy
   w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
    

  3. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. 

  4. Ceny podane w sklepie są podane w złotówkach (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

  5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży. 
   
  §6
   
  Zakładanie konta w sklepie 
  1. Aby założyć Konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • pełny adres dostawy,
   • numer telefonu.

  2. Założenie Konta w sklepie jest darmowe i dobrowolne.

  3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

  §
  7
   
  Zasady składania zamówienia 
   
         W celu złożenia zamówienia należy: 
  1. zalogować się do sklepu (opcjonalnie): wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji; 
  2. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji: wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia, kliknąć przycisk “zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

  §
  8
   
  Oferowane metody dostawy oraz płatności 
   
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu: przesyłka kurierska.

  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   • płatność przelewem na konto sprzedawcy,
   • płatności elektroniczne,
   • płatność kartą płatniczą.


  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu. 

  §9
   
  Wykonanie umowy sprzedaży 
   
  1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 regulaminu.

  2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje je do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a sprzedawcą.

  3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia smowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia, przy czym:
   1. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   2. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

  5. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

  6. Dostawa produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

  7. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wliczone w cenę produktu.

  8. Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest niemożliwy. 


  §10
   
  Prawo odstąpienia od umowy 
   
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

  4. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  5. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  7. Skutki odstąpienia od umowy:
   1. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,
   2. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokonane przez niego płatności związane z ceną produktu (nie zwraca kosztów dostarczenia produktu); Klient natomiast odsyła sprzedawcy produkt na własny koszt.
   3. zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   4. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem,
   5. Klient powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy; termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni;
   6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu;
   7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   4. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli,
   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, 
   

  §
  11 
   
  Reklamacja i gwarancja 
   
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.

  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

  3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez sprzedawcę.

  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres dostawcy wskazanego przy dostawie produktu.

  7. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.

  8. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. 


  §12
   
   
  Dane osobowe w sklepie internetowym 
   
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest GoMiHome.pl.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:
  4. w przypadku Klienta, który dokona w sklepie internetowym zakupu i skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora, w tym dystrybutorowi;
  5. przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  8. Szczegóły dotyczące sposobu i celu gromadzenia, przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep internetowy gomihome.pl podane są w polityce prywatności. 
   

  §13 
   
  Postanowienia końcowe 
   
  1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmian przepisów prawa, zmian sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 5.08.2019 roku.
   
  Copyright © 2018 – Mirosław Szwec 
  Wykorzystywanie treści zawartych na stronie sklepu gomihome.pl  w całości lub we fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy
  z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z 
  późn. zm.).

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek) zapoznaj się z polityką prywatności sklepu GoMiHome.pl